Obchodní podmínky (FAIR PLAY)

firmy Nábytek Regio s.r.o.

se sídlem ve Štětí, Stračenská 613, 41108

IČO: 04655231 , DIČ: CZ04655231


pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.smontovane-kuchyne.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Nábytek Regio s.r.o., Stračenská 613, 41108 Štětí, IČO: 04655231 , DIČ: CZ04655231, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti  smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaném prodávajícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.smontovane-kuchyne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (podnikatel).

1.3. 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.5. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.     

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.     

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4.    

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.     

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.     

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním objednaného zboží. Tyto informace uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území  České republiky. Náklady spojené s dodáním zboží na území  jiného státu jsou mezi kupujícím a prodávajícím sjednány individuálně.

 

3.4. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

-        způsobu úhrady kupní ceny zboží;

-        údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; 

-        informace o nákladech spojených s dodáním zboží;

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

-        bezhotovostně prostřednictvím platby kartou - online

-        bezhotovostně prostřednictvím okamžitého, bankovního převodu - online

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 218728715/0600 , vedeným u   MONETA Money Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

-        v hotovosti - na dobírku v místě dodání, určeném kupujícím v objednávce;

-        v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Riegrova 635, Roudnice nad Labem, 41301;

-        bezhotovostně prostřednictvím platebního terminálu na provozovně prodávajícího;

 

 4.2. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. 

V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.4. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.5. 

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo zálohy za zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu nebo před jeho vyrobením. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.6. 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7. 

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo přiloží doklad ke zboží při jeho expedici.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. 

Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

5.2. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jde-li:

-        o poskytování služeb, které byly splněny s jeho předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

-       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (odstín dřeva nebo lamina, ze kterého je zboží vyrobeno, rozměr výrobku apod.)

-       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

-       o opravě nebo údržbě provedené v místě určené spotřebitelem na jeho žádost;

-       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


5.3.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 4.1. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@smontovane-kuchyne.cz  .

V případě vrácení zboží křehkého charakteru (zrcadlo, sklo, porcelán apod.), či zboží objemnějších rozměrů (obývací stěny, ložnice, sedací soupravy apod.) doporučuje prodávající kupujícímu konzultovat formu přepravy zboží nazpět k prodávajícímu s logistickým oddělením prodávajícího.

 

5.4. 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.1. všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

 

5.5.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.6. 

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. všeobecných obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky kupujícímu, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,  stejným způsobem, jakým je od kupujícího obdržel, případně jiným způsobem, se kterým kupující souhlasí a se kterým kupujícímu nevzniknou další náklady.

 

5.7.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží (včetně osobního převzetí na prodejně prodávajícího), který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

5.8.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

5.9.

V případě realizace služby montáže / zabudování výrobku souhlasí kupující jednomyslně s její realizací, proto nebude v případě vrácení zboží částka, která byla fakturována za službu montáže, vrácena nazpět kupujícímu. 

 

5.10.

Kupující bere na vědomí, že v případě koupě zboží v demontu, je povinen, odstoupí- li od smlouvy, vrátit zboží v původním stavu (tedy rovněž v demontu) a nepoškozené.

 

5.11. 

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vrácené bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo zboží nebude prodávajícímu vráceno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody (náklady na opravu, vyčištění apod.) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.12. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.13. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. 

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3. 

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a vyznačit v dodacím listě.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

6.5. 

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6.6. 

V případě, že kupující odmítne termín dodání vyrobeného zboží nabízený prodávajícím na dodací adresu uvedenou v objednávce, dohodnou se obě strany na novém, náhradním termínu dodání nebo na náhradním způsobu dodání. V tomto případě může dojít k posunu oproti termínu dodání zboží přislíbeném při realizaci objednávky prodávajícím. Při vykrytí objednávky je zapotřebí spolupráce obou smluvních stran.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na            povahu zboží a na základě reklamy jim prováděné,

-         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.    

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která            se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší            cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při            převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3.    

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

-         výměnu za nové zboží,

-         opravu zboží,

-         přiměřenou slevu z kupní ceny,

-         odstoupit od smlouvy.

7.4.    

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

-         pokud má zboží podstatnou vadu,

-         pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

-         při větším počtu vad zboží.

7.5.   

 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen                     kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení             o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.6.    

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle          druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne                    uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má                právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění)                            prodávajícímu.

7.7.    

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.8.    

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.9.    

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u            prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7.10. 

Volbu způsobu řešení reklamace má kupující.

7.11.  

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem                          č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. 

Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@smontovane-kuchyne.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

8.6.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

8.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

  

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

-        jméno a příjmení;

-        adresa bydliště;

-        identifikační číslo;

-        daňové identifikační číslo;

-        adresa elektronické pošty;

-        telefonní číslo;

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

9.4. 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující souhlasí s poskytnutím osobních údajů prodávajícímu a dopravci za účelem dopravení zboží kupujícímu. Kromě výše uvedených osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7. 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8. 

V případě, že by se kupující domníval, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

-        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení;

-        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

 

10.2. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. 

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. 

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2. 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.3.

Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz .

 

12.4. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.5. 

Kontaktní údaje prodávajícího:

     

-        adresa pro doručování tiskovin:  Stračenská 613, 41108, Štětí;

-        adresa pro doručování: Riegrova 635, Roudnice nad Labem, 41301;

-        adresa elektronické pošty: info@smontovane-kuchyne 

-        telefon: 603 537 113 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27.11.2020